Alati za pristupačnost

Statut SESiB-a
 264.6 KB
 25.10.2013.

 

Statutom sukladno Zakonu uređuje osnivanje, pravni položaj, djelovanje, registracija, financiranje, imovina, odgovornost, statusne promjene, nadzor, prestanak postojanja udruge sa svojstvom pravne osobe, podredno:

 • naziv i sjedište Saveza energetičara Slavonije i Baranje (u nastavku: Savez energetičara),
 • područje na kojem Savez energetičara djeluje,
 • zastupanje i predstavljanje Saveza energetičara,
 • znak Saveza energetičara,
 • izgled pečata Saveza energetičara,
 • ciljevi, zadaci te djelatnosti i način djelovanja kojima se ciljevi ostvaruju,
 • gospodarske djelatnosti sukladno zakonu,
 • javnost rada Saveza energetičara , članstvo i članarina,
 • prava, obveze i stegovna odgovornost članica Saveza energetičara,
 • unutarnje ustrojstvo Saveza energetičara,
 • upravljanje Savezom energetičara (tijela, njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti izbora i opoziva, trajanje mandata i odgovornosti članova),
 • izbor i opoziv likvidatora Saveza energetičara,
 • imovina , način njezinog stjecanja i raspolaganje s možebitnim viškom prihoda nad rashodima,
 • prestanak postojanja Saveza energetičara,
 • postupak s imovinom u slučaju prestanka rada Saveza energetičara,
 • način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza energetičara,
 • opća pravila kojima se članovi dragovoljno podvrgavaju radi zaštite i promicanja zajedničkih interesa i ciljeva te svojih uvjerenja, bez namjere stjecanja viška prihoda nad rashodima,
 • druga pitanja od značaja za Savez energetičara,
 • prijelazne i završne odredbe.